Terms and Conditions

9ος Διεθνής Φοιτητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Καινοτομίας και Νέας Επιχειρηματικότητας στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

www.ennovation.gr

 

Το παρόν καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων (εφεξής καλούμενων ως «Συμμετεχόντων») που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό Ennovation 2016, εφεξής καλούμενου ως «Διαγωνισμού»,  και της διαδικασίας μέσω της οποίας θα αναδειχθούν οι νικητές στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

1. Δικαίωμα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

  1. Κάθε συμμετέχων οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους του παρόντος πριν την εγγραφή και την υποβολή της πρότασής του.
  2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του Διαγωνισμού και τη σχετική δέσμευση των συμμετεχόντων από αυτούς.
  3. Ενημέρωση και πληροφορίες για τον Διαγωνισμό πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην σελίδα του Διαγωνισμού και είναι δεσμευτικές για τους Συμμετέχοντες.
  4. Η υποβολή προτάσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, με εξαίρεση τη δυνατότητα χρήσης διεθνών όρων, όπου αυτοί απαιτούνται.
  5. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων τους καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.
  6. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό μετέχουν ως μεμονωμένα άτομα ή σε ομάδες 2 (δύο) έως 5 (πέντε) ατόμων. Κατά την εγγραφή και υποβολή επιχειρηματικής πρότασης (πρώτη φάση διαγωνισμού) θα πρέπει να δηλώνεται ο εκπρόσωπος της ομάδας, ο οποίος θα αποτελεί και το πρόσωπο επικοινωνίας, καθώς και τα λοιπά μέλη της, στο σύνολο έως πέντε (5). Για τη δήλωση των προσωπικών στοιχείων των μελών ομάδας, ο εκπρόσωπος αυτής εγγυάται ότι έχει λάβει την προηγούμενη εγγραφή εξουσιοδότηση έκαστου εξ αυτών για το σκοπό του Διαγωνισμού, την οποία και θα θέτει στη διάθεση της Διοργανώτριας οποτεδήποτε του ζητηθεί.
  7. Η Διοργανώτρια δύναται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού να ζητήσει τα σχετικά έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια κυκλοφορίας, κλπ.) για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.
  8. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης, η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού.
  9. Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό – μέρος της πρότασης που θα κατατεθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού σε κάθε περίπτωση δε θα επιστρέφεται.
  10. Τυχόν κόστος προετοιμασίας των προτάσεων που υποβάλλονται στον Διαγωνισμό (π.χ. κόστος μακέτας, πιλοτικού κ.τ.λ.) επιβαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες.

2. Δηλώσεις – Εγγυήσεις – Ευθύνη Συμμετεχόντων Στο Διαγωνισμό

  1. Κάθε συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι η πρόταση που έχει καταθέσει στο Διαγωνισμό υποβάλλεται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού και είναι πρωτότυπη.
  2. Κάθε συμμετέχων φέρει  αποκλειστική και πλήρη ευθύνη έναντι της Διοργανώτριας και παντός τρίτου για την πρόταση που υποβάλλει και για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει.
  3. Κάθε συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι η πρόταση που υποβάλλει έχει παραχθεί από τον ίδιο και ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και ότι διατηρεί αποκλειστικώς κάθε δικαίωμα χρήσης, διάθεσης και εκμετάλλευσης της. Κάθε συμμετέχων εγγυάται επίσης ότι η πρόταση δεν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, άλλως ότι είναι δικαιούχος ή/και ότι έχει αποκτήσει νομίμως τα πάσης φύσεως δικαιώματα, όπως, ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων και όλες τις νόμιμες άδειες που συνδέονται ή χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της πρότασης που κατατίθεται στο Διαγωνισμό.
  4. Κάθε συμμετέχων αναγνωρίζει ότι υποχρεούται να αναδέχεται και αναλαμβάνει να αναδέχεται οποιαδήποτε νομική ή άλλη αξίωση προβληθεί κατά της Διοργανώτριας και να απαλλάξει τη Διοργανώτρια και τους υπαλλήλους και αντιπροσώπους της και τα μέλη των Επιτροπών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, κάθε είδους έξοδα και δαπάνες ή απαιτήσεις τρίτων που τυχόν προέλθουν από παραβιάσεις των Όρων του Διαγωνισμού ή δικαιωμάτων τρίτων, όπως, ενδεικτικά, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
  5. Κάθε ανακοίνωση αναφορικά με τον Διαγωνισμό όπως ενδεικτικά οι ανακοινώσεις των Επιτροπών του Διαγωνισμού, των αποτελεσμάτων κάθε Φάσης του καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τη διοργάνωση του θέμα αναρτάται αποκλειστικά και μόνο στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμό, ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησής του στην εν λόγω ιστοσελίδα και σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύει κάθε τυχόν άλλης παρασχεθείσας ενημέρωσης της Διοργανώτριας προς τους συμμετέχοντες (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, επιστολής κλπ.)
  6. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση να τροποποιήσει τους όρους του Διαγωνισμού ή να αναβάλει τη διαδικασία σε κάθε φάση του ή να ματαιώσει το διαγωνισμό, προβαίνοντας εκ των υστέρων σε σχετικές ανακοινώσεις στο δικτυακό τόπο www.ennovation.gr και χωρίς ευθύνη της έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή οιουδήποτε τρίτου.

3. Αξιολόγηση Προτάσεων

  1. Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται με προκαθορισμένα κριτήρια από (α) ακαδημαϊκούς αξιολογητές των συνεργαζόμενων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Χώρας που ανήκουν στο Ennovation net καθώς και (β) διακεκριμένους επαγγελματίες.
  2. Όλοι οι αξιολογητές προ λήψης επιχειρηματικών σχεδίων δεσμεύονται με την υπογραφή NDA στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

4. Τρόπος αξιολόγησης στη Α’ Φάση

  1. Η αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν μέσω της ειδικής Φόρμας Υποβολής Πρότασης, θα πραγματοποιηθεί από Καθηγητές ΑΕΙ, ΤΕΙ και ινστιτούτων – μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Α’ Φάσης, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.
  2. Η ταυτότητα κάθε συμμετέχοντος θα είναι γνωστή στους αξιολογητές.
  3. Κάθε πρόταση θα βαθμολογείται από δύο (2) αξιολογητές από διαφορετικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Η τελική βαθμολογία θα προκύπτει από το μέσο όρο των δύο (2) βαθμολογητών.
  4. Σε περίπτωση απόκλισης άνω των τριών (3) βαθμών μεταξύ των δύο αξιολογητών, η πρόταση θα κρίνεται και από τρίτο αξιολογητή. Σε αυτή την περίπτωση ο τρίτος αξιολογητής θα γνωρίζει ότι λαμβάνει την πρόταση για αναβαθμολόγηση, αλλά δεν θα γνωρίζει τους βαθμούς των δύο προηγούμενων αξιολογητών.
  5. Η Διοργανώτρια ανακοινώνει στους προκριθέντες στη Β’ Φάση την επιλογή τους μέσω e-mail καθώς ενημερώνει και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες για μη πρόκριση. Η Διοργανώτρια δεν θα προβαίνει σε ουδεμία ανακοίνωση των στοιχείων των αξιολογητών, των βαθμών αξιολόγησης και κατάταξης των αποβληθεισών προτάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

5. Τρόπος αξιολόγησης στη Β’ Φάση

  1. Στην Β’ Φάση υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αναλυτικές προτάσεις με τα απαραίτητα υποστηρικτικά αρχεία (Business Plan, Prototype / Mockup Designs)
  2. Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των αξιολογητών (τουλάχιστον δύο (2) , ενός Καθηγητή Πανεπιστημιακού Ιδρύματος και ενός ειδικού e-business επαγγελματία).
  3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα αναβαθμολογούνται από δύο (2) αξιολογητές όσες προτάσεις απαιτείται προκειμένου να προκριθούν δεκαπέντε (15) προτάσεις.

6. Τρόπος αξιολόγησης στους Τελικούς

  1. Με την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης, οι ομάδες που θα προκριθούν στους τελικούς θα κληθούν να ετοιμάσουν μια παρουσίαση της επιχειρηματικής τους πρότασης την οποία και θα παρουσιάσουν σε πάνελ ειδικών του ηλεκτρονικού επιχειρείν, της πληροφορικής, της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Οι ειδικοί θα αξιολογήσουν τις προτάσεις και θα βγει η σειρά κατάταξης και οι Νικητές.
  2. Με την ολοκλήρωση της τελικής φάσης θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα σε μεταγενέστερο χρόνο κατά την εκδήλωση απονομής βραβείων του διαγωνισμού.

7. Χρονοδιάγραμμα

Α΄ Φάση Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15 ΜαΐουΑνακοίνωση προκριθέντων:
Β΄Φάση Λήξη Υποβολής προτάσεων: 15 ΙουλίουΑνακοίνωση προκριθέντων:
Τελικοί Τέλος Σεπτέμβρη

Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο από τη Διοργανώτρια μέσω της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού.

8. Επιτροπές

Για την ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού θα λειτουργήσουν οι παρακάτω επιτροπές:

  1. Επιτροπή Οργάνωσης. Αποτελείται από ανώτερα και ανώτατα στελέχη της Διοργανώτριας. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθώς και η διοργάνωση σχετικών ενεργειών προβολής και εκδηλώσεων. Επίσης είναι αρμόδια για κάθε θέμα που αφορά το Διαγωνισμό και δεν έχει προβλεφθεί από τους παρόντες όρους.
  2. Επιστημονική Επιτροπή. Αποτελείται από ακαδημαϊκά μέλη των συνεργαζόμενων Πανεπιστήμιων του Ennovation

9. Προσωπικά Δεδομένα

  1. H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του συμμετέχοντος στο Διαγωνισμό της Διοργανώτριας υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών.
  2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση κάθε συμμετέχοντος για την καταχώρηση των προσωπικών του στοιχείων, της σύνοψης /περιγραφικής παραγράφου – υλικού προς δημοσίευση καθώς επίσης και του σύντομου βιογραφικού των προκριθέντων στη Β’ Φάση σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά, την επεξεργασία τους, σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, από τη Διοργανώτρια ή/και από τρίτες εταιρείες που συνεργάζονται με αυτήν για τη διενέργεια του Διαγωνισμού, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό του (Διαγωνισμού), καθώς και τη δημοσιοποίηση αυτών και τυχόν φωτογραφιών του ή υλικού βιντεοσκόπησης, σε περίπτωση βράβευσής του ή συμμετοχής του σε ημερίδες workshops etc., στην ιστοσελίδα www.ennovation.gr, στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού και σε δελτία τύπου ή καταχωρήσεις έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής καθώς και σε διαφημιστικές προβολές για χρονικό διάστημα έως πέντε (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.
  3. O εκπρόσωπος της κάθε ομάδας δηλώνει και εγγυάται ότι έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση έκαστου εκ των μελών της ομάδας για να παράσχει στη Διοργανώτρια τη ρητή συγκατάθεσή τους αναφορικά με την ως άνω καταχώρηση, επεξεργασία και δημοσίευση των στοιχείων τους για το σκοπό του Διαγωνισμού κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, την οποία και θα θέτει στη διάθεση της Διοργανώτριας οποτεδήποτε του ζητηθεί.
  4. Επίσης, η Διοργανώτρια μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό και την ενημέρωση τους για ζητήματα που σχετίζονται με αυτόν. Οι συμμετέχοντες έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 13 του ν. 1472/ 1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία θα πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως προς την επιτροπή οργάνωσης του διαγωνισμού.