Terms and Conditions

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό «ennovation»

 1. Το  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας) που εδρεύει στην Αθήνα, Κεφαλληνίας 46, αποκαλούμενο εφ’ εξής από κοινού ως Διοργανωτής, αναλαμβάνει τη διοργάνωση του ennovation: εφεξής  ο Διαγωνισμός.

Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο Διαγωνισμό και (εφεξής «Συμμετέχοντες») ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο διεξαγωγής του.

Οι παρόντες όροι βρίσκονται δημοσιευμένοι στον ιστότοπο του Διαγωνισμού ennovation (εφεξής «Ιστότοπος Διαγωνισμόυ»).

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, ως μέλη ομάδας έχουν φοιτητές 18 ετών και άνω, προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου, ερευνητές και υποψήφιοι διδάκτορες, όλων των Πανεπιστημίων της Ελλάδας και της Κύπρου.

 1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος πριν την υποβολή της πρότασής τους. Με την υποβολή της πρότασης τους τεκμαίρεται ότι δέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις και δεσμεύονται από αυτούς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό αποκλειστικά σε ομάδες, οι οποίες θα έχουν τουλάχιστον από 2 μέλη και άνω. Όλα τα μέλη της Ομάδας θα πρέπει να έχουν δικαίωμα συμμετοχής και να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω υποβολής της επιχειρηματικής πρότασης της Ομάδας και του απαιτούμενου συνοδευτικού υλικού στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού ennovation . (βλ. παρακάτω και στη Φάση Α)

Η υποβολή προτάσεων πραγματοποιείται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, με εξαίρεση τη δυνατότητα χρήσης διεθνών όρων, όπου αυτοί απαιτούνται.

Η επιχειρηματική πρόταση οφείλει να είναι πρωτότυπη, και να αποτελεί στο σύνολό της αποκλειστικά πνευματική ιδιοκτησία της Ομάδας που την υποβάλει. (βλ. και παρακάτω 6. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας – Εγγυήσεις)

Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων τους, καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.

Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα αποκλειστικά μιας μόνο συμμετοχής ως μέλος μιας και μόνο Ομάδας.

Για τη συμμετοχή μιας Ομάδας στο Διαγωνισμό απαιτείται όλα τα μέλη της να αποδεχθούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος και το σύνολο των στοιχείων που θα προσκομίσουν στους Διοργανωτές να είναι αληθές, ακριβές, και ορθό, τόσο αναφορικά με την επιχειρηματική τους πρόταση όσο και με τα προσωπικά τους δεδομένα. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή συμμετοχής από πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, ακόμα κι αν αυτά συντρέχουν στο πρόσωπο ενός μόνο μέλους της Ομάδας, θα ακυρώνεται η συμμετοχή όλης της Ομάδας σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού.

Ο εκπρόσωπος της ομάδας, με την υποβολή της αιτήσεως συμμετοχής  δηλώνει και εγγυάται ότι έχει εξουσιοδοτηθεί από τα μέλη αυτής, τόσο για την υποβολή της αίτησης και την συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων των μελών, όσο και για την παροχή όλων των εγγυήσεων και δεσμεύσεων που ορίζονται στους παρόντες Όρους και για τις ανάγκες του Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η υποβληθείσα πρόταση θα πρέπει  να περιέχει την πρωτότυπη έγγραφη συναίνεση τόσο για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, την υποβολή της πρότασης και την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, όσο και για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων υπογεγραμμένη από κάθε μέλος της ομάδας.

Οι Διοργανωτές δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη διασταύρωσης των στοιχείων και ειδικά στην περίπτωση ψευδούς δήλωσης μπορούν να διεκδικήσουν αποζημίωση για κάθε τυχόν ζημία που θα υποστούν.

Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό – μέρος της πρότασης που θα κατατεθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού δε θα επιστρέφεται σε κάθε περίπτωση. Τυχόν κόστος προετοιμασίας των προτάσεων που υποβάλλονται στο Διαγωνισμό(π.χ. κόστος μακέτας, πιλοτικού κ.τ.λ.) επιβαρύνει αποκλειστικά τους Συμμετέχοντες.

 1. Φάσεις Προγράμματος – Αξιολόγηση Προτάσεων

Η συνολική διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από Μάιο 2019 έως Ιανουάριο 2020. Ο Διαγωνισμός αποτελείται από τρεις (3) επιμέρους φάσεις. Η αξιολόγηση των προτάσεων/ιδεών θα γίνεται στο τέλος κάθε Φάσης του Προγράμματος.

Φάση Α’: Στάδιο Υποβολής Προτάσεων: Το Μάιο και Ιούνιο 2019, οι ομάδες υποβάλλουν μέσω του Ιστοτόπου του Διαγωνισμού την επιχειρηματική ιδέα που στοχεύουν να αναπτύξουν στα πλαίσια του Διαγωνισμού. Προκειμένου να θεωρείται πλήρης και να αξιολογηθεί η υποβληθείσα πρόταση θα πρέπει να συμπληρωθεί με βάση το πρότυπο/υπόδειγμα που υπάρχει στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού, του οποίου οι ενότητες περιλαμβάνουν:

Business Idea Stream

Please indicate the stream of the business idea: *

 • Entrepreneurship Stream (focuses on innovative ideas that address a specific market need or opportunity)
 • Research Stream (is specifically addressed to researchers wishing to take the outcome of their research efforts to the market)
 • Young Entrepreneurship Stream (is specifically addressed to very early stage innovative ideas)

Contact Person’s Details

 • Name *
 • Surname *
 • E-mail *
 • Phone number *

Detailed Description of the Business Idea

 • Business Idea Title *
 • Short Description of the Idea (Tag Line) *
 • Elevator pitch (5-10 bullets point to spark interest: major accomplishments, facts, sales, customers, breakthroughs) *
 • Describe the product/service that you offer *

Maturity Level *

 • Idea stage
 • Mockups
 • Functional Prototype
 • Alpha/beta version
 • Fully deployable

Competition and Competitive Advantage (What already exists in the market direct-indirect competition? How is the proposed idea different from competition?) *

Additional Files

Please attach any additional information you would like to share about your business idea (up to 2MB)

Please give us a sharable file link (in case the size of your files exceed 2MB)

Team Members

Κριτήρια αξιολόγησης στη Φάση αυτή αποτελούν η αξία που προσδίδει η επιχειρηματική ιδέα και η καινοτομία της, ο ανταγωνισμός και η αγορά, το επιχειρηματικό μοντέλο και η βιωσιμότητα και η ποιότητα ομάδας Η Επιστημονική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει ποιες ομάδες θα προκριθούν στην επόμενη Φάση.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Α’ Φάσης θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του Ιουλίου 2019.

Φάση Β’: Η Β’ Φάση του Διαγωνισμού καταλαμβάνει το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2019 έως Δεκέμβριο 2019. Οι ομάδες που θα προκριθούν στη Β’ Φάση του Διαγωνισμού θα συμμετέχουν σε μία διαδικασία επιτάχυνσης (acceleration process) με στόχο την εντατική υποστήριξη των ομάδων μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε θέματα όπως: σχεδιασμού και ανάπτυξης επιχειρηματικού μοντέλου (business model canvas), ανάπτυξης πρωτοτύπου (mock up – rapid prototype), ικανοτήτων παρουσίασης (pitching), business validation, team building, financials, coaching και mentoring για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών προτάσεων και την εμπορική τους αξιοποίηση.

Επιπλέον, οι ομάδες για την καλύτερη υποστήριξή τους θα συμμετέχουν σε ειδικές συναντήσεις καθοδήγησης (feedback sessions) με τα μέλη της επιστημονικής και οργανωτικής επιτροπής επιτροπής και του δικτύου των μεντόρων του Διαγωνισμού.

Κριτήρια αξιολόγησης στη Φάση αυτή αποτελούν η αξία που προσδίδει η επιχειρηματική ιδέα και η καινοτομία της, ο ανταγωνισμός και η αγορά, το επιχειρηματικό μοντέλο και η βιωσιμότητα και η ποιότητα ομάδας. Η Επιστημονική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει ποιες ομάδες θα προκριθούν στην επόμενη Φάση.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Β’ Φάσης θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιανουρίου 2020.

Φάση Γ’: Η Γ΄ Φάση θα διεξαχθεί τον Ιανουάριο 2020 όπου οι Συμμετέχοντες θα κληθούν να παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους πρόταση (pitching) στην επιτροπή αξιολόγησης καθώς και να αναδειχθούν οι νικήτριες ομάδες στην τελετή βράβευση που θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα.

Κριτήρια αξιολόγησης στη Φάση αυτή αποτελούν η αξία που προσδίδει η επιχειρηματική ιδέα και η καινοτομία της, ο ανταγωνισμός και η αγορά, το επιχειρηματικό μοντέλο και η βιωσιμότητα και η ποιότητα ομάδας.  Με βάση αυτή την αξιολόγηση θα καθοριστούν οι νικήτριες ομάδες.

Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων γίνεται ελεύθερα κατά την κρίση των Διοργανωτών.

Οι ακριβείς ημερομηνίες για την κάθε Φάση θα ανακοινώνονται κάθε φορά στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις ημερομηνίες αυτές προκειμένου να εξυπηρετήσουν με καλύτερο τρόπο τις ανάγκες του Διαγωνισμού.

 1. Νέα, Ενημερώσεις και Ανακοίνωση Νικητών

Πληροφορίες αναφορικά με το Διαγωνισμό, νέα και ενημερώσεις θα παρέχονται μέσω του Ιστοτόπου του Διαγωνισμού σε όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

Νέα και ενημερώσεις που αφορούν αποκλειστικά κάθε Ομάδα θα γνωστοποιούνται στην Ομάδα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συγκεκριμένα, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής θα ενημερώνειν όλους τους Συμμετέχοντες μέσω e-mail για την πρόκρισή τους ή μη στην επόμενη Φάση του Διαγωνισμού.

Ο Διοργανωτής δεν θα προβαίνει σε ουδεμία ανακοίνωση των στοιχείων των αξιολογητών, των βαθμών αξιολόγησης και κατάταξης των υποβληθείσων προτάσεων.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην εκδήλωση, τα ονόματα των νικητών και μια περιγραφή της πρότασής τους θα δημοσιοποιηθούν τόσο στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού, όσο και σε οποιοδήποτε άλλο ιστότοπο ανήκει στον Διοργανωτή ή/και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού.

 1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Εγγυήσεις

Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι η πρόταση που έχουν καταθέσει στο Διαγωνισμό υποβάλλεται νομίμως, σύμφωνα με τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού και είναι πρωτότυπη. Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη έναντι του Διοργανωτή και παντός τρίτου για την πρόταση που υποβάλουν και για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνουν.

Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι έχουν οι ίδιοι κατ’ αποκλειστικότητα άπαντα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των επιχειρηματικών ιδεών που θα υποβάλουν προκειμένου να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, το σύνολο του υλικού που θα υποβάλουν και θα παράξουν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και σε όλες τις φάσεις αυτού είναι πρωτότυπο, δεν προσβάλλει δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και προσωπικότητας, ούτε τα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη, και δεν περιέχουν στοιχεία (π.χ. ενδεικτικά κείμενα, εικόνες, πρόσωπα, εμπορικά σήματα, εμπορικά απόρρητα, διακριτικά γνωρίσματα) τρίτων. Σε περίπτωση που ασκηθεί οποιαδήποτε αξίωση τρίτου κατά του Διοργανωτή λόγω προσβολής δικαιώματος από το υποβληθέν ή παραχθέν υλικό, οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη και υποχρεούνται να αναλάβουν τυχόν σχετική διανοιχθείσα δίκη και να απαλλάξουν τον Διοργανωτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένων εξόδων και δαπανών πάσης φύσεως.

Διά της συμμετοχής στους στο Διαγωνισμό άπαντες οι Συμμετέχοντες συναινούν στη δημοσιοποίηση και παρουσίαση στο κοινό από τον Διοργανωτή των επιχειρηματικών ιδεών που υποβλήθηκαν και των υλικών/έργων που παρήχθησαν στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

Ο Διοργανωτής δικαιούται κατά την κρίση του να ακυρώσει συμμετοχές που αντιβαίνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στους παρόντες όρους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς συμμετοχών με περιεχόμενο παράνομο, πορνογραφικό, βίαιο, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό ή χυδαίο ή εν γένει περιεχόμενο που αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, στα χρηστά ήθη, στο δικαίωμα στην προσωπικότητα και στη δημόσια τάξη.

 1. Προσωπικά Δεδομένα Συμμετεχόντων

Για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και την ανάδειξη των νικητών απαιτείται η συλλογή και επεξεργασία από πλευράς του Διοργανωτή μιας σειράς δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που αφορούν τους Συμμετέχοντες.

Τα δεδομένα που θα αποτελέσουν αντικείμενο συλλογής και επεξεργασίας είναι το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας και το σύντομο βιογραφικό που κάθε Συμμετέχων θα παραχωρήσει με τη συμπλήρωση της φόρμας για την κατάθεση της επιχειρηματικής πρότασης (βλ. νωρίτερα Φάσεις Προγράμματος – Αξιολόγηση Προτάσεων).

Τα δεδομένα συλλέγονται από την ομάδα που ασχολείται με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού εκ μέρους του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που χειρίζεται την ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας συλλέγονται.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων περιορίζεται αυστηρά και αποκλειστικά στο πλαίσιο που ορίζει η πραγματοποίηση του Διαγωνισμού και η ανάδειξη των νικητών.

Τα δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται για την ταυτοποίηση των Συμμετεχόντων και των Ομάδων, προς το σκοπό της διεξαγωγής του Διαγωνισμού με διαφάνεια και αξιοκρατία, καθώς και για την επικοινωνία με τους Συμμετέχοντες και τις Ομάδες και την ανάδειξη των νικητών.

Συλλέγονται μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα, επαρκή και κατάλληλα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και η επεξεργασία διέπεται από τις αρχές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679) και της κείμενης νομοθεσίας, με γνώμονα το σεβασμό και την προστασία της ιδιωτικότητας των Συμμετεχόντων.

Ο Διοργανωτής θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση για όσο χρονικό διάστημα διατηρούν μια συνεχή σχέση με τους Συμμετέχοντες (π.χ διάρκεια Διαγωνισμού) και τα δεδομένα είναι αναγκαία για την υλοποίηση του Διαγωνισμού, καθώς και για τη διάρκεια του εκάστοτε ισχύοντος χρόνου παραγραφής (π.χ. το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένα άτομο θα μπορούσε να εγείρει αξιώσεις εναντίον τους) και επιπλέον χρονικό διάστημα 2 μηνών μετά το πέρας του χρόνου παραγραφής. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση έγερσης σχετικών αξιώσεων, ενδέχεται να συνεχίσουν την επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν τους Συμμετέχοντες για όσο επιπρόσθετο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο, με βάση την πορεία των αξιώσεων που έχουν εγερθεί.

Σε όλη τη διάρκεια της συλλογής, επεξεργασίας και διατήρησης των προσωπικών δεδομένων τηρούνται όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα μέτρα προστασίας τους.

Τα δεδομένα των Συμμετεχόντων συλλέγονται και διατηρούνται στην πλατφόρμα του WordPress, με τη μέριμνα και την ευθύνη της ομάδας που ασχολείται με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού εκ μέρους του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η πρόσβαση στα δεδομένα των Συμμετεχόντων περιορίζεται στα μέλη της ομάδας αυτής.

Αν οι Συμμετέχοντες επιλέξουν να μην παράσχουν τα προσωπικά δεδομένα που θα τους ζητηθούν, το γεγονός αυτό θα επηρεάσει τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό.

Σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και τα δικαιώματα που παρέχει η κείμενη νομοθεσία, οι Συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο τηλέφωνο 210 8203827 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]. Ειδικότερα  μπορούν (i) να ζητήσουν  πρόσβαση σε αυτά (ήτοι να μάθουν τι είδους δεδομένα διαθέτουμε για αυτούς και να λάβουν σχετικό αντίγραφο), (ii) να ζητήσουν τη διόρθωσή τους (iii) να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους  (iv) να ενημερωθούν σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων και να ζητήσουν τη διακοπή της και (v) να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους, οπότε και θα επηρεαστεί η συμμέτοχή τους στο Διαγωνισμό.

Αν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία στους Συμμετέχοντες του Διαγωνισμού σχετικά με πιθανή παρέμβαση στην ιδιωτική τους ζωή ή κακή χρήση των προσωπικών δεδομένων τους  εκ μέρους μας, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Ευελπιστούμε ότι μπορούμε να επιλύσουμε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας. Ωστόσο, αν υπάρχουν ανεπίλυτα ζητήματα, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr – Τα δικαιώματά μου – Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν ότι συμφωνούν να καταγραφούν ή/και ηχογραφηθούν ή/και φωτογραφηθούν ή/και βιντεοσκοπηθούν ή/και ενσωματωθούν σε υλικό φορέα οι ίδιοι (η εικόνα ή/και η φωνή τους) και οι επιχειρηματικές τους ιδέες, με οποιονδήποτε τρόπο από τον Διοργανωτή κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων του Διαγωνισμού και χορηγούν στον Διοργανωτή το δικαίωμα χρήσης, επεξεργασίας, μετάδοσης, ανάρτησης, δημοσιοποίησης, αναμετάδοσης του σχετικού υλικού (φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό κλ.π), καθώς και χρήσης και δημοσιοποίησης του ονοματεπώνυμού τους μέσω του ιστοτόπου του Διαγωνισμού ή μέσω οποιουδήποτε άλλου ιστοτόπου που ανήκει στον Διοργανωτή ή/και μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, άνευ καταβολής οποιουδήποτε ανταλλάγματος για τη χρήση αυτή.

 1. Επιτροπές

Για την ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού θα λειτουργήσουν οι παρακάτω επιτροπές:

Επιτροπή Οργάνωσης: Αποτελείται από τα στελέχη του Διοργανωτή. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Διαγωνισμού, καθώς και η διοργάνωση σχετικών ενεργειών προβολής και εκδηλώσεων. Επίσης είναι αρμόδια για κάθε θέμα που αφορά το Διαγωνισμό και δεν έχει προβλεφθεί στους παρόντες όρους.

Επιστημονική Επιτροπή: Αποτελείται από στελέχη του Διοργανωτή. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής είναι η συμβουλευτική υποστήριξη και αξιολόγηση των επιχειρηματικών ιδεών και ομάδων που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό κατά τη διάρκεια των τριών φάσεων του Διαγωνισμού.

 1. Βραβεία

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα αμοιβής ή/και άλλου ανταλλάγματος εκ της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό κατά τους όρους του παρόντος. Μετά την ολοκλήρωση της Β’ και Γ’ Φάσης θα αναδειχθούν οι νικήτριες ομάδες, σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω στην περιγραφή της Φάσης Β’ και Γ’, στις οποίες ειδικώς θα δοθούν:

 • Υποστήριξη σε μορφή υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching) και υποδομών φιλοξενίας από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την περαιτέρω ανάπτυξη των καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων
 • Χρηματικά Βραβεία

 

 1. Ανακοινώσεις/ Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη

Κάθε ανακοίνωση αναφορικά με τον Διαγωνισμό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τη διοργάνωση θέμα αναρτάται αποκλειστικά και μόνο στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού και ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησής του στον εν λόγω Ιστότοπο. Σε περίπτωση σύγκρουσης, η ανακοίνωση στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού υπερισχύει κάθε τυχόν άλλης παρασχεθείσας ενημέρωσης του Διοργανωτή προς τους Συμμετέχοντες.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση του, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, καθώς και να μεταβάλλει τους παρόντες όρους ή /και να ματαιώσει το Διαγωνισμό, με ανακοίνωση στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται  ο Διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.

 1. Αποδοχή όρων

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται.

 1. Πληροφορίες – Παράπονα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί με το Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο τηλέφωνο 210 8203827 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

 1. Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή όρου του Διαγωνισμού, ο Συμμετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια σε τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους του Διοργανωτή, η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς.

Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά την ανωτέρω διαδικασία και απορρέει από τους παρόντες Όρους ή σχετίζεται με αυτούς, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.